Naše služby

BOZP

Spoločnosť ZBP s.r.o. už 20 rokov zabezpečuje komplexné služby BOZP v Bánovciach nad Bebravou, Trenčíne, Dubnici nad Váhom, Ilave Novom meste nad Váhom a okolí. V prípade záujmu spravíme vo vašej spoločnosti audit BOZP. Na základe auditu, po podpise zmluvy vypracujeme kompletnú dokumentáciu. Po vypracovaní dokumentácie nasleduje komplexné školenie vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov. Dané školenie, je zamerané na oboznámenie všetkých zamestnancov s dokumentáciou, ktorá určuje komplexné zabezpečenie BOZP na úrovni spoločnosti a organizačnou štruktúrou určujúcou zodpovednosti a povinnosti zamestnancov v jednotlivých úsekoch.

OPP

Naša spoločnosť pre vás zabezpečí kompletné služby OPP v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi 314/2001 Z.z. : - vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok - určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej príprave protipožiarnych hliadok vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentáciu ochrany pred požiarmy v súlade so skutočným stavom určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarych poplachov Po kontaktovaní vašou spoločnosťou vykonáme vo vašej spoločnosti bezplatný audit, po ktorom vypracujeme na základe vašej objednávky kompletnú dokumentáciu OPP.

CO

Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (MU). Poslaním CO je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri MU a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS).